Header Ads

carousel

test

Ad Home

กัวซา คิดให้ดีก่อนทำ

10:53 AM
กัวซา   คือ   รักษาโรคของจีนแต่โบราณโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะที่มีลักษณะโค้งมนมากดและขูดตามส่วนต่าง   ๆ   ของร่างกาย   คนจีนสมัยก่อนชอบใช้   แก้ว  ...Read More

video

Powered by Blogger.